چه کسانی نمی توانند چک موردی بگیرند؟

به گزارش تور سریلانکا، بانک مرکزی شیوه نامه چک های موردی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. اعطای چک موردی به مشتری بایـد از طریـق سـامانه صـیاد بـا دریافـت شناسـه یکتـا بـرای هر برگ چک موردی انجـام گردد که نیازی به رعایـت فرآینـدها و الزامـات نـاظر بـر اعتبارسـنجی و رتبه بندی اعتباری نیست.

چه کسانی نمی توانند چک موردی بگیرند؟

در صورت عدم پرداخت وجه چـک مـوردی بـه دلیـل نداشـتن موجـودی کـافی یـا تحقـق هـر یک از علل مقرر در قانون برای برگشت چـک، صـاحب حسـاب و وکیـل یـا نماینـده امضـاءنماینده چـک از طـرف وی تا زمان پرداخت دین ناشـی از چـک مزبـور، مشـمول محرومیت هـای منـدرج در مـاده (5) مکرر الحاقی بـه قـانون و نیـز محرومیـت از دریافـت دسـته چـک، صـدور چـک جدیـد و اسـتفاده مجدد از چک موردی می گردد.

لازم به ذکر است، چک موردی نوعی چک است که به صورت موردی به مشتری حقیقی فاقد دسته چک و دارای حساب جاری داده می گردد.

چه کسانی نمی توانند چک موردی بگیرند؟

در این بین، باید بدانید که افراد زیر نمی توانند چک موردی از بانک ها دریافت نمایند:

1)اشخاص ورشکسته

2) افرادی که قادر به پرداخت محکوم به آن هستند، نباشند.

3) وکیل/نماینـده صـادرنماینده (امضـاءنماینده) چـک برگشـتی رفـع سـوءاثر نشـده از طـرف اشخاص صاحب حساب وفق شرایط مقرر در قانون.

4) اشخاص دارای چک برگشتی برطرف سوءاثر نشده اعم از موردی و عادی.

5) اشخاصی که بنـا بـه رأی قطعـی مراجـع قضـایی حسـب مفـاد قـوانین مربـوط از جملـه موارد مقرر در قانون، به محرومیت از داشتن دسته چک و چک موردی محکوم شده اند.

6) اشخاصی که حساب جاری آنهـا بـه دلایـل قـانونی یـا حسـب تصـمیم مرجـع قضـایی مسدود شده و برداشت از آن ممنـوع اسـت؛ بـه اسـتثنای مـواردی کـه صـرفاً بخشـی از موجودی حساب جاری مشتری مسـدود شـده و برداشـت مـابقی موجـودی حسـاب جـاری وی امکانپذیر است.

7) اشخاص ورشکسته، ناتوان از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی برطرف سوءاثر نشده که مطابق حکم مقرر در تبصـره 2 ذیـل مـاده 21 مکـرر قـانون، بـه وکالـت با نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می نمایند.

استعلام شرایط صادرنماینده چک موردی در سامانه صیاد

اعطای چک موردی به مشـتری تـا قبـل از تعیـین تکلیـف چک هـای مـوردی قبلـی اعطـایی به وی در سامانه صیاد یا ارائه آنها به بانک، ممنوع است.

دارنده چک موردی می توانـد آخـرین وضـعیت صـادرنماینده چـک مـوردی شـامل سـابقه چـک برگشتی در سه سـال اخیـر و میـزان تعهـدات چک هـای تسـویه نشـده را از طریـق سـامانه صـیاد استعلام کند.

همچنین، تسویه چک موردی منوط به ثبت مشخصات آن و نیز ثبت عملیات تسویه آن در سامانه صیاد است.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 30 خرداد 1400 بروزرسانی: 30 خرداد 1400 گردآورنده: tour-srilanka.ir شناسه مطلب: 1008

به "چه کسانی نمی توانند چک موردی بگیرند؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چه کسانی نمی توانند چک موردی بگیرند؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید